Tag Archives: window

C:\:$i30:$bitmap – Câu lệnh đơn giản này sẽ làm cho ổ cứng của máy Windows 10 ngừng hoạt động

C:\:$i30:$bitmap - Câu lệnh đơn giản này sẽ làm cho ổ cứng của máy Windows 10 ngừng hoạt động

C:\:$i30:$bitmap – Thật chất đây là một lỗ hổng zero-day đang tồn tại trên Windows 10 và với đoạn mã này, ổ cứng định dạng NTFS trong máy sẽ bị ngừng hoạt động và không thể truy cập được. Thậm chí lỗ hổng này còn ảnh hưởng đến những máy còn đang chạy Windows XP. […]