AutoCMD – Phần mềm thực hiện lệnh hàng loạt qua telnet

99.000

  • Truy cập hàng loạt thiết bị thông qua giao thức telnet.
  • Thực hiện lệnh theo yêu cầu hàng loạt lên các thiết bị theo IP.
  • Lấy log hàng loạt thiết bị bằng telnet.
  • Xuất thông tin log quá trình thực hiện.
Danh mục: Từ khóa: ,